Podniesienie jakości kształcenia zawodowego młodzieży w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku Drukuj Email
piątek, 08 marca 2019 09:30

Projekt pt. "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego młodzieży w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku" realizowany przez Powiat Kaliski bez udziału partnerów zakłada:

-podnoszenie kwalifikacji zawod. młodzieży poprzez staże zawodowe u pracodawców/przedsiębiorców,
-wsparcie uczniów w zdobywaniu dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,
-realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego,
-doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego,
-współpracę z otoczeniem społ.-gosp. w organizacji nauczania zaawod.
-doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt umożliwiający kształcenie zgodne z potrzebami rynku pracy.

Cel główny projektu to poprawa zdolności do zatrudnienia osób z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych 100 uczniów (20K/80M) oraz 29 nauczycieli (15K/14M) ZS im. St. Mikołajczyka w Opatówku.

Cele szczegółowe projektu:
-zwiększenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji (w tym kluczowych) uczniów,
-zwiększenia udziału podmiotów z otoczenia społeczno-gospodarczego w przygotowywaniu programów nauczania oraz organizacji kształcenia praktycz. w
miejscu pracy,
-wzrost kompetencji i kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego,
-modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowania jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy,
-rozszerzenie oferty edukacyjnej placówki,
-zwiększenie dostępu uczniów i nauczycieli do nowych technologi poprzez wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt do kształcenia zawodowego,
-zwiększenie zainteresowania kształceniem zawodowym w środowisku lokalnym.