Podniesienie jakości procesu kształcenia dorosłych w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku Drukuj Email
piątek, 08 marca 2019 09:31

Projekt pt. "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego dorosłych w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku" będzie realizowany przez Powiat
Kaliski bez udziału partnerów zakłada:

-wsparcie osób dorosłych w zdobywaniu dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy (realizowane w ścisłej współpracy z
partnerskimi przedsiębircami/pracodawcami),
-realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Cel główny projektu:
Podwyższenie kwalifikacji zawodowych 60 osób dorosłych (24 K/ 36 M) z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, poprzez udział w kursach kończących się
zewnętrzną certyfikacją.

Cele szczegółowe:
-zwiększenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji (w tym kluczowych) osób dorosłych,
-zwiększenia udziału podmiotów z otoczenia społeczno-gospodarczego w przygotowywaniu i realizacji szkolenia zawodowego dorosłych,
-modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowania jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy,
-rozszerzenie oferty edukacyjnej placówki,
-zwiększenie zainteresowania kształceniem ustawicznym w środowisku lokalnym.