BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA w zawodzie rybak śródlądowy Drukuj Email

- kwalifikacja: 

R.2. Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze

-specjalności jakie uczeń może zdobyć w trakcie trwania nauki:

$1Ø  Wykonywanie prac związanych z chowem i hodowlą ryb i raków słodkowodnych

$1·                    rozróżnia pojęcia stosowane w rybactwie stawowym;

$1·                    charakteryzuje technologię produkcji ryb i raków;

$1·                    dobiera stawy do etapów oraz systemów chowu ryb i raków słodkowodnych;

$1·                    wykonuje czynności związane z rozrodem ryb i raków słodkowodnych w warunkach naturalnych;

$1·                    wykonuje czynności związane z podchowem stadiów młodocianych ryb i raków słodkowodnych;

$1·                    wykonuje czynności związane z zarybianiem stawów hodowlanych;

$1·                    rozpoznaje i ocenia jakość pasz stosowanych w żywieniu ryb i raków słodkowodnych;

$1·                    przygotowuje i przechowuje pasze stosowane w rybactwie;

$1·                    prowadzi prace związane z żywieniem oraz dokarmianiem ryb i raków słodkowodnych;

$1·                    wykonuje odłowy kontrolne i odławia ryby i raki słodkowodne;

$1·                    wykonuje czynności związane z zimowaniem i magazynowaniem ryb i raków słodkowodnych;

$1·                    prowadzi chów ryb i raków słodkowodnych, przestrzegając zasad profilaktyki i higieny;

$1·                    wykonuje czynności związane z podnoszeniem kultury stawów;

$1·                    sortuje i transportuje różne sortymenty ryb i raków słodkowodnych.

$1Ø  Użytkowanie rybackie wód śródlądowych

$1·                    stosuje pojęcia związane z akwakulturą w wodach śródlądowych;

$1·                    wykonuje prace rybackie zgodnie z przepisami prawa wodnego i przepisami prawa dotyczącymi rybactwa śródlądowego;

$1·                    dobiera skład gatunkowy ryb i raków słodkowodnych do typu zbiornika wodnego i cieku;

$1·                    wykonuje czynności związane z zarybianiem wód śródlądowych;

$1·                    prowadzi połowy przy użyciu narzędzi sieciowych, narzędzi kolnych, agregatu prądotwórczego i urządzeń rybackich;

$1·                    przechowuje i przygotowuje ryby i raki słodkowodne do sprzedaży;

$1·                    wykonuje czynności związane z pozyskaniem materiału zarybieniowego ryb i raków słodkowodnych;

$1·                    wykonuje melioracje rybackie w wodach śródlądowych;

$1·                    sporządza dokumentację rybacką.

$1Ø  Prowadzenie prac rybackich z zastosowaniem sprzętu, maszyn i urządzeń rybackich

$1·                    rozpoznaje sprzęt, narzędzia, maszyny i urządzenia stosowane w gospodarstwach rybackich;

$1·                    stosuje pomocniczy sprzęt rybacki;

$1·                    naprawia sieciowe narzędzia połowu i odłowu ryb;

$1·                    wykonuje wybrane sieciowe narzędzia połowu i odłowu ryb;

$1·                    obsługuje łodzie rybackie i ich wyposażenie;

$1·                    prowadzi prace rybackie w gospodarstwach stawowych i jeziorowych z zastosowaniem maszyn;

$1·                    obsługuje budowle i urządzenia hydrotechniczne;

$1·                    obsługuje wyposażenie wylęgarni i podchowalni ryb.

 

- w trakcie kształcenia można zdobyć:

$1·                    bezpłatnie udział w szkoleniach na  prowadzenie pojazdów, maszyn rolniczych i przemysłowych (kombajny, wózki widłowe, sieczkarnie, ładowarki)

$1·                    bezpłatny udział w kursie na prawo jazdy kat. B i T

$1·                    z częściową odpłatnością szkolenie dające uprawnienia na  stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy

 

 

 

-korzyści wynikające z ukończenia szkoły:

Absolwenci szkoły w zawodzie rybak śródlądowy  mogą podejmować pracę w:

$1•       w przedsiębiorstwach produkcji związanej z chowem i hodowlą ryb i raków słodkowodnych

$1•       prowadzić własne gospodarstwo

$1•       możliwość kontynuacji nauki w zaocznym liceum ogólnokształcącym i kursach kwalifikacyjnych

 

NASZA SZKOŁA

 • az06.jpg
 • sp09.jpg
 • bd03.jpg
 • bkp02.jpg
 • sp02.jpg
 • pwh01.jpg
 • i03.jpg
 • bd04.jpg
 • pwh03.jpg
 • sp05.jpg
 • sp03.jpg
 • pwh04.jpg
 • az03.jpg