Informacja dla słuchaczy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych Drukuj Email
wtorek, 17 czerwca 2014 11:41

Informacje dla Zdających

 

Dla kogo egzamin potwierdzający kwalifikacje?

 

Absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ)

Absolwent KKZ składa:

• deklarację przystąpienia do Dyrektora OKE właściwej dla miejsca kursu,

• zaświadczenie ukończenia kursu,

• na 4 miesiące przed terminem egzaminu;

 

Termin przeprowadzania egzaminu

 

  • Egzamin zawodowy może być przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, w uzgodnieniu z dyrektorem Komisji Centralnej.
  • Termin egzaminu zawodowego dyrektor komisji okręgowej ogłasza na stronie internetowej komisji okręgowej nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu zawodowego.
  • Dyrektor komisji okręgowej ustala harmonogram przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego i przekazuje go kierownikom ośrodków egzaminacyjnych.

 

Zgłoszenie do egzaminu

 

1. Słuchacz, absolwent, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego składa deklarację dotycząca przystąpienia, która zawiera:

• imię i nazwisko ucznia (słuchacza), absolwenta;

• datę i miejsce urodzenia, numer PESEL;

• adres zamieszkania;

• nazwę i symbol cyfrowy zawodu oraz nazwę i oznaczenie kwalifikacji, w zakresie której uczeń (słuchacz) lub absolwent zamierza zdawać egzamin;

• informację czy jest to pierwsze przystąpienie do egzaminu czy ponowne;

2.Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) składają deklarację

dyrektorowi komisji okręgowej właściwej ze względu na miejsce prowadzenia kursu.

3. Deklarację składa się nie później niż 4 miesiące przed terminem egzaminu.

 

Do deklaracji dołącza się:

  • kserokopię dowodu tożsamości,
  • oryginał zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, właściwej ze względu na miejsce prowadzenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego, deklarację przystąpienia do egzaminu mogą także złożyćsłuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych, których termin zakończenia określono nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu zawodowego. Do deklaracji dołącza się kserokopię dowodu tożsamości.

Wymienione dokumenty składa się nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego, a oryginał zaświadczenia o ukończeniu kursu niezwłocznie po jego ukończeniu.

Zarówno osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy jak i słuchacze kursów, jeżeli zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego - to zobowiązane są do złożenia deklaracji i ww. dokumentów do OKE w Poznaniu, osobiście w sekretariacie Komisji lub pocztową przesyłką poleconą.

 

 

Części egzaminu

 

Część pisemna:

  • test składający się z 40 zadań wielokrotnego wyboru,
  • czas 60 min.

Część praktyczna:

  • test praktyczny składający się z jednego zadania praktycznego,
  • czas 120-240 min (będzie ustalony w Informatorze zawodowym).

 

Miejsce przystąpienia do egzaminu

 

– część pisemna

Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) i osoby przystępujące

do egzaminu eksternistycznego - w ośrodku egzaminacyjnym wskazanym

przez Dyrektora OKE.

- część praktyczna

Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) i osoby

przystępujące do egzaminu eksternistycznego - w ośrodku egzaminacyjnym

wskazanym przez Dyrektora OKE.

 

Co podlega ocenie przez egzaminatora?

 

Po zakończeniu części praktycznej egzaminator ocenia:

jakość rezultatu końcowego: wyrobu, usługi lub dokumentacji,

jakość rezultatu pośredniego,

przebieg wykonania zadania czyli przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zgodność z metodami lub technologiami właściwymi do wykonania zadania egzaminacyjnego.