zespół ds ewaluacji
Projekt ewaluacji. Drukuj Email
poniedziałek, 26 września 2016 09:18

PROJEKT EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 

 

Rodzice są partnerami szkoły

Zdefiniowanie celów ewaluacji

 • Rodzice uczestniczą w przygotowaniu programu profilaktycznego i wychowawczego.
 • Współdecydują o życiu szkoły.
 • Tworząc Radę Rodziców mają wpływ na działanie szkoły.

 

Określenie odbiorców ewaluacji

Dyrektor szkoły, nauczyciele, rodzice

Identyfikacja zasobów (czasowych, finansowych, ludzkich)

 • Czas realizacji ewaluacji: dwa miesiące (listopad – grudzień),

 

Wskazanie wykonawców ewaluacji

Członkowie Zespołu ds. ewaluacji jako koordynatorzy

 • wychowawcy klas – realizujący w klasach ,
 • pedagog,

Osoby te będą opracowywać koncepcję ewaluacji wraz
z narzędziami ewaluacji, zbierać dane oraz pisać raport.

Określenie przedmiotu ewaluacji

Ocena działań szkoły w zakresie współpracy z rodzicami.

Sformułowanie pytań kluczowych (badawczych)

 1. W jaki sposób szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy?
 2. W jakim stopniu rodzice mają wpływ na działania szkoły?
 3. Jaki jest poziom i zakres zaangażowania rodziców w działania prowadzone przez szkołę?
 4. W jaki sposób szkoła informuje rodziców o rozwoju ich dzieci?
 5. Jakie formy wspierania rodziców w wychowaniu prowadzi szkoła?

 

Określenie kryteriów ewaluacji

 1. Rodzice przekazują szkole swoje opinie o jej działalności oraz procesie nauczania.
 2. Rodzice biorą udział w podejmowaniu decyzji dotyczącej życia szkoły i ich opinie maja wpływ na działanie szkoły.
 3. Rodzice uczestniczą w działaniach organizowanych przez szkołę.
 4. Rodzice są informowani o rozwoju ich dzieci.
 5. Szkoła wspiera rodziców w wychowaniu dzieci.

 

Dobór metod/ narzędzi badawczych

Termometr, ściana myśli: dla nauczycieli, rodziców, uczniów, wywiad z rodzicami, obserwacja zajęć, wywiad z dyrektorem – kwestionariusz, rozmowy z uczniami

Określenie ram czasowych ewaluacji (harmonogramu)

 • listopad/ grudzień 2016: opracowanie koncepcji ewaluacji,
 • listopad: zebranie informacji od uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektora szkoły,
 • Styczeń 2017 r.: raport ewaluacyjny

Wnioski

 

Rekomendacje

 
Więcej…